Kvalitet

Kvalitet är ett mått på vår prestation ur våra kunders och medarbetares perspektiv. Att vi uppnått våra mål med förväntad kvalitet. Att tjänstgöra i en verksamhet som Jour Bemanning ställer självklart höga krav på ledarskap, affärsmässighet samt etik och moral. Vi ska följa de lagar och regler som stiftats och upprättats för vår verksamhet. Våra medarbetare ska känna sig trygga och våra kunder att vi har kontroll.  Engagemang och förtroende är de två viktigaste komponenterna i vår verksamhet. Så bygger vi långsiktiga affärsrelationer.  Vi ska aldrig sluta lyssna. Vi ska alltid arbeta för att bli ännu bättre.

Personuppgifter

Jour Bemanning behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Mångfald- och Jämstäldhet

Alla medarbetare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder ska beredas lika möjligheter och förutsättningar avseende arbetstider, arbetsuppgifter, lön, utveckling, utbildning, förmåner och språkbruk.  Vi ska även verka för en jämn fördelning av tjänster mellan kvinnor och män.

Kränkande Särbehandling

Vi ska aktivt förebygga och motverka uppträdande som kan uppfattats som kränkande och/eller diskriminerande av medarbetare. Situationer av sådan karaktär ska omedelbart hanteras, utredas och åtgärdas.

Arbetsmiljö

I enlighet med vår affärside befinner sig våra medarbetare oftast i andra företags lokaler och verksamheter. Det är alltså ett viktigt moment i vår strategi att fastställa att våra kunder erbjuder våra medarbetare en trygg och säker arbetsmiljö. Vårt fokus för arbetsplatsens miljö är primärt hälsa, säkerhet och välmående. Med välmående menar vi kamratskap, delaktighet och lika rättigheter som kundföretagets egen personal ånjuter. Vi utvärderar löpande de arbetsplatser där våra medarbetare tjänstgör och driver aktivt förbättringar som gör att våra medarbetare får en bättre daglig arbetsmiljö.

Miljö

Vi ska integrera miljöaspekten i Jour Bemanning´s verksamhet och på så vis bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ska vara medvetna om vår verksamhets direkta och/eller indirekta miljöpåverkan.  Vi ska sträva efter att minska och förebygga föroreningar i alla delar av vår verksamhet.  Vi ska efterleva de lagar och förordningar som finns och aktivt söka förbättra vår egen verksamhet ur miljöperspektiv. Vi ska även ta till vara på medarbetares/deltagares engagemang, medvetenhet och kunskap om detta.  Vi ska alltid ha en miljöpärm tillgänglig vars innehåll skall uppdateras med regelbundenhet och/eller vid förändringar i verksamheten som berör ovan beskrivna områden.

Alkohol- och Droger

Vårt mål är alltid en alkohol- och drogfri arbetsplats – oavsett om det gäller Jour Bemannings egna- eller våra kunders lokaler och/eller verksamheter. Det är absolut inte tillåtet att konsumera alkoholhaltiga drycker, narkotikaklassade preparat och/eller komma påverkad till sin arbetsplats. Vidare kräver vi att våra medarbetare helt skall avstå från all ickemedicinsk användning av narkotiska preparat under tiden för sin anställning hos oss. Det handlar främst om säkerhet och andras personers trygghet.

Jour Bemanning AB
Jour Bemanning AB

8 månader sedan

Tillsättning i Strängnäs nu på förmiddagen. Alltid kul när vi hittar lösningar som passar kundens behov. Alla känns taggade och det här blir nog riktigt bra! ... Se merSe mindre

Läs på Facebook
Jour Bemanning AB
Jour Bemanning AB

10 månader sedan

Från höglager och godsterminaler till... växthus. Spännande och roligt att arbeta med så varierande verksamheter. Imorgon - betongfabrik. ... Se merSe mindre

Läs på Facebook
Jour Bemanning AB
Jour Bemanning AB

2 år sedan

Månadsmöte 👊 ... Se merSe mindre

Läs på Facebook
Jour Bemanning AB
Jour Bemanning AB

2 år sedan

Det är ganska osannolikt egentligen. Hur vi gått från 10-100 mkr i omsättning.

Vi har levererat terminalproffs i olika kategorier till DHL Freight i Stockholm sedan 2003, men bara de senaste åren har vi börjat leverera till Schenker, Bring, PostNord, ApoEx och nu även till Samhall i ett spännande partnerskap där vi hjälper dem nå mål hos Mat.se.

Vi startade Bygg & Anläggning 2017 och fick till ett nationellt avtal med NCC som idag är en av våra största kunder. Bygg står för nästan hälften av vår omsättning så det, får man lov att säga, var en lyckad investering.

För ett ganska litet familje-företag är det på snudd till ofattbart. Vilka kunder vi har! Vilken potential.

Men det slutar absolut inte där. Vi sitter just nu med ett avtal som definitivt kommer förändra Jour Bemanning i våra grundvalar. Vi önskar vi kunde säga mer, men vi sparar det tills allt är signerat och klart 😉
... Se merSe mindre

Läs på Facebook